Handlingsplan: §9a elevenes læringsmiljø

Alle elever skal oppleve en trygg og god skolehverdag som fremmer helse, trivsel og læring. Rogaland fylkeskommune har utviklet et eget rutinedokument som beskriver gjeldende regelverk og hvordan rettigheter og plikter ivaretas. Lenke til dette finnes her og på knappen under.

Skolen har i tillegg sitt eget rutinedokument. Lenke til dette finnes her (PDF, 221 kB) og på knappen under.

På Bergeland vil vi i i alle situasjoner møte eleven med likeverd og respekt og ha fokus på elevens fremtidige muligheter.   

Rutinedokument 9A Rogaland fylkeskommune

Rutinedokument §9A Bergeland (PDF, 221 kB)

For elev

Dine rettigheter 

Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø. Dette betyr at du skal trives på skolen, og at du ikke skal oppleve mobbing eller utestenging.  

Om du har et trygt og godt skolemiljø, er det bare du som kan vite. Hvis du selv føler deg utrygg eller mistrives, er skolen forpliktet til å legge dette til grunn når den skal sette inn tiltak for å få deg til å trives igjen.  

www.nullmobbing.no finner du mer informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gjøre hvis en elev opplever mobbing.   

Du kan også kontakte elev- og lærlingombudet eller mobbeombudet i Rogaland dersom du ønsker hjelp eller noen utenfor skolen å snakke med om saken din.  

Hvordan skal du varsle hvis du eller andre ikke har det bra på skolen? 

Hvis du ikke har det trygt og godt på skolen:  

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til kontaktlærer eller andre som arbeider ved skolen. Du kan også melde fra ved å bruke mobbeknappen på skolens nettside. Dette kan både gjelde dersom du opplever mobbing eller krenkelser, og hvis du ikke trives av andre grunner. Når du melder fra om dette, skal skolen straks ta tak i saken, og skolen skal gjøre det den kan for å forsikre seg om at du igjen får et trygt og godt skolemiljø.  

Hvis du tror at en medelev ikke har det trygt og godt på skolen: 

Selv om alle ansatte skal følge med på hvordan alle elever har det, hender det dessverre at de ikke får med seg alt. Derfor er det viktig at du melder fra hvis du tror en medelev ikke har det trygt og godt skolen. Ved å melde fra, hjelper du både medeleven og klassemiljøet. 

Hvis du opplever at du ikke har det trygt og godt på grunn av en som arbeider på skolen: 

Det skal aldri finne sted at elever føler seg utrygge på grunn av lærere eller andre ansatte på skolen, og det er viktig at du melder fra straks dersom du opplever dette. I disse tilfellene har skolen en skjerpet aktivitetsplikt, og rektor skal varsle til fylkeskommunen og følge opp saken.  

Hva gjør skolen hvis du ikke har det trygt og godt på skolen? 

Hvis det oppstår en sak der det er mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen straks undersøke saken for å fastslå hva som faktisk har skjedd. Hvis undersøkelsen konkluderer med at en elev ikke får sine rettigheter oppfylt, skal skolen lage en aktivitetsplan med utgangspunkt i det undersøkelsen viste. Aktivitetsplanen skal ha som mål å sørge for at alle elevene igjen får et trygt og godt skolemiljø, og arbeidet skal ikke avsluttes før målet er oppnådd. 

Hvordan klage hvis du mener at skolen ikke har tatt godt nok tak i saken? 

Melde saken til Statsforvalteren: 

Hvis du mener at skolen ikke har gjort nok for å ivareta din rett til et trygt og godt skolemiljø, kan du melde saken til Statsforvalteren i Rogaland.  

  • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen 
  • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor 
  • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen du går på nå 

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Statsforvalteren.  

 

Hva kan Statsforvalteren gjøre? 

Hvis Statsforvalteren mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at å sørge for at du får et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp. 

 

De ansattes plikter og rettigheter 

De ansattes plikter 

Den ansatte har en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk og rutiner. Avdelingsleder og rektor skal legge til rette for at den ansatte kan oppfylle denne plikten.  

Alle ansatte har en plikt til å følge aktivt med på at alle elever har et trygt og godt skolemiljø.  

Hvis en ansatt får mistanke eller beskjed om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal saken meldes videre til avdelingsleder eller rektor med en gang.  

Som ansatt kan man ikke anta at en elev selv bruker uttrykket «trygt og godt skolemiljø» eller «krenkelser». Det er innholdet i meldingen eller mistanken, ikke ordene som brukes, som avgjør om saken skal varsles videre.  

De ansattes rettigheter 

De ansatte i skolen har samme rettigheter som alle andre arbeidstakere i Norge.  

Dersom en ansatt blir mistenkt eller anklaget for å ha krenket en elev, har den ansatte fremdeles krav på at skolen som arbeidsgiver ivaretar den ansatte. Dette betyr at den ansatte skal bli hørt, og at skolen ikke kan iverksette noen arbeidsrettslige tiltak før en undersøkelse har konkludert.