Fraværsreglement

I videregående skole er det en regel om fraværsgrense. Den er slik:

Dersom du er borte fra et fag i mer 10 prosent uten godkjent dokumentasjon, mister du karakteren i faget.

Skolene skal følge en bestemt prosedyre hvis en elevs fravær nærmer seg fraværsgrensen og hvis det skal fattes vedtak om å ikke gi karakter.

Her er fylkeskommunens søknadskjema.

Du finner utfyllende informasjon i Fraværsgrense Udir-3-2016 og Retningslinjer for håndtering av fravær.

Artikkelliste